en-Kdy nastává účinnost zákona a různých povinností?

IDD neboli Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen "zákon" nebo "zákon DPZ"). Tento zákon plně nahrazuje dosavadní zákon č. 38/2004 Sb., o zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (dále jen "starý zákon"), který byl zákonem DPZ zrušen.  

Jedna z nejdůležitějších věcí při přijetí jakéhokoli nového zákona je ukryta na jeho konci v přechodných ustanoveních, kde jsou uvedeny důležité lhůty pro účinnost jak zákona samotného, tak různých povinností. 

Účinnost zákona DPZ jako takového nastává podle § 126 dnem 1. prosince 2018, nicméně účinnost řady ustanovení nastává později. 

Důležité časové mezníky jsou tyto: 

Od 1. prosince 2018: 

  • musí být plněny informační povinnosti podle § 89 zákona, a to i pro pojištění sjednaná před účinností zákona - pro tato pojištění však zákon stanovuje jednu výjimku (§ 119): na tato pojištění se NEvztahují informační povinnosti uvedené v § 89 odst. 1 písm. h), tj. "povinnosti informovat o rozdílech mezi skutečným vývojem a počátečními údaji, jestliže se jedná o pojištění s podílem na zisku a zákazníkovi byly před uzavřením pojistné smlouvy sděleny číselné údaje o možném budoucím vývoji podílu na zisku", a v § 89 odst. 1 písm. i), tj. "povinnosti informovat o nákladech spojených se službami prováděnými jménem zákazníka, jedná-li se o rezervotvorné pojištění, kde investiční riziko nese pojistník"
  • platí všechna ustanovení zákona DPZ, pro která není výslovně stanovena odložená účinnost. 


Do 31. prosince 2018 - pojišťovací agent (PA) nebo pojišťovací makléř (PM) musí oznámit České národní bance, že nehodlá zprostředkovávat pojištění nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel (§ 120 odst. 5). 


Do 31. ledna 2019 - PA a PM, který chce vykonávat činnost jako samostatný zprostředkovatel (§120 odst. 6):

  • musí ČNB oznámit prostřednictvím její aplikace pro registraci subjektů:
  • předmět činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti, a to po vykonání odborné zkoušky,  
  • osoby, s nimiž je úzce propojen nebo které na něm mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo nazákladním kapitálu, a
  • osoby uvedené v §42 odst. 1 písm. e), tj. člena statutárního orgánu nebo jinou osobu s obdobnou působností nebo prokuristu, kteří jsou odpovědni za zprostředkování pojištění nebo zajištění nebo zprostředkování pojištění nebo zajištění skutečně řídí.
  • musí vykonat odbornou zkoušku v členění podle nových skupin odbornosti


Od 1. února 2019 - registrace PA a PM podle starého zákona se považuje za oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle nového zákona -> tato změna PA a PM na  samostatného zprostředkovatele je považována za prodloužení činnosti PA a PM. K datu 1.2.2019 tak ČNB zapíše PA a PM do registru jakožto samostatného zprostředkovatele. 

Toto se však stane pouze za podmínky, že PA nebo PM nezaslali na ČNB oznámení, že nechtějí vykonávat činnost jako samostatný zprostředkovatel a pokud PA a PM oznámili ČNB vše potřebné a složili odbornou zkoušku (viz výše). 


1. března 2019 - po tomto datu ČNB vymaže z registru samostatné likvidátory pojistných událostí (§ 123).


Do 31. března 2019 - mohou dále působit pojišťovací zprostředkovatelé, kteří tak mohli činit dle staré právní úpravy (zákon č. 38/2004 Sb.). Pokud tito pojišťovací zprostředkovatelé nestihli do tohoto data získat oprávnění k výkonu činnosti dle nového zákona, zanikne jejich zápis v registru ČNB a ztrácejí tak oprávnění k výkonu činnosti. 


Od 1. dubna 2019 - každý, kdo chce distribuovat pojištění nebo zajištění, musí mít oprávnění k činnosti za podmínek dle nového zákona


Do 30. listopadu 2020 - odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění lze prokázat:

  • dokladem o odborné znalosti podle starého zákona nebo 
  • čestným prohlášením osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle zákona DZP


Od 1. prosince 2020 - odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění musí být prokazovány pouze dle zákona DZP


Do 42 měsíců ode dne účinnosti zákona - podle § 56 odst. 6 - Pracovníci, vázaní zástupci a doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovny, zajišťovny a samostatného zprostředkovatele a samostatný zprostředkovatel, je-li fyzickou osobou, jsou po- vinni získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle odstavce 2 nejpozději do 42měsícůodednenabytíúčinnostitohotozákona