en-Jak to bude s likvidací pojistných událostí?

Zrušením starého zákona došlo i ke zrušení celé dosavadní právní úpravy týkající se samostatných likvidátorů pojistných událostí (SLPU) a činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí byla nově zařazena jako vázaná živnost pod režim živnostenského zákona


Co to znamená v praxi?

  • Všichni SLPU, kteří byli do 1. prosince 2018 oprávněni provozovat likvidaci na základě staré právní úpravy, mohou činnost vykonávat i nadále do doby, než ohlásí živnost vázanou, nejdéle však do 28. února 2019 -> nejpozději do tohoto data tak bude nutné požádat příslušný živnostenský úřad o vydání živnostenského oprávnění na činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí.
  • Dobrá zpráva je, že ohlášení této vázané živnosti nebude podléhat správnímu poplatku.
  • Požadovaná odborná způsobilost bude střední vzdělání s maturitní zkouškou.
  • Tím, že se ruší právní úprava, odpadá tak dosavadní povinnost mít sjednané povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti SLPU. Nicméně máme za to, že bude dobré být pojištěn i nadále, a to na obecnou odpovědnost za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti. 
  • Po 1. březnu 2019 ČNB všechny SLPU vymaže z registru. Kdo si tedy nestihne požádat o živnostenské oprávnění, není od tohoto data oprávněn vykonávat činnost SLPU.