Kdy nastává účinnost zákona a různých povinností?

IDD neboli Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen "zákon" nebo "zákon DPZ"). Tento zákon plně nahrazuje dosavadní zákon č. 38/2004 Sb., o zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (dále jen "starý zákon"), který byl zákonem DPZ zrušen.  

Jedna z nejdůležitějších věcí při přijetí jakéhokoli nového zákona je ukryta na jeho konci v přechodných ustanoveních, kde jsou uvedeny důležité lhůty pro účinnost jak zákona samotného, tak různých povinností. 

Účinnost zákona DPZ jako takového nastává podle § 126 dnem 1. prosince 2018, nicméně účinnost řady ustanovení nastává později. 

Důležité časové mezníky jsou tyto: 

Od 1. prosince 2018: 

  • musí být plněny informační povinnosti podle § 89 zákona, a to i pro pojištění sjednaná před účinností zákona - pro tato pojištění však zákon stanovuje jednu výjimku (§ 119): na tato pojištění se NEvztahují informační povinnosti uvedené v § 89 odst. 1 písm. h), tj. "povinnosti informovat o rozdílech mezi skutečným vývojem a počátečními údaji, jestliže se jedná o pojištění s podílem na zisku a zákazníkovi byly před uzavřením pojistné smlouvy sděleny číselné údaje o možném budoucím vývoji podílu na zisku", a v § 89 odst. 1 písm. i), tj. "povinnosti informovat o nákladech spojených se službami prováděnými jménem zákazníka, jedná-li se o rezervotvorné pojištění, kde investiční riziko nese pojistník"
  • platí všechna ustanovení zákona DPZ, pro která není výslovně stanovena odložená účinnost. 

Do 31. prosince 2018:

Pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř musí oznámit České národní bance, že nehodlá zprostředkovávat pojištění nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel

Do 31. ledna 2019:

Pojišťovací agent a pojišťovací makléř, který chce vykonávat činnost jako samostatný zprostředkovatel (§ 120 odst. 6) musí ČNB oznámit prostřednictvím její aplikace pro registraci subjektů:

  • předmět činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti, a to po vykonání odborné zkoušky,
  • osoby, s nimiž je úzce propojen nebo které na něm mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, a
  • osoby uvedené v §42 odst. 1 písm. e), tj. člena statutárního orgánu nebo jinou osobu s obdobnou působností nebo prokuristu, kteří jsou odpovědni za zprostředkování pojištění nebo zajištění nebo zprostředkování pojištění nebo zajištění skutečně řídí.

Od 1. února 2019:

Registrace pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře podle starého zákona se považuje za oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle nového zákona -> tato změna pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře na samostatného zprostředkovatele je považována za prodloužení činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře.

K datu 1.2.2019 tak ČNB zapíše pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře do registru jakožto samostatného zprostředkovatele.

Toto se však stane pouze za podmínky, že:

  • pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř nezaslali na ČNB oznámení, že nechtějí vykonávat činnost jako samostatný zprostředkovatel a
  • pokud pojišťovací agent a pojišťovací makléř oznámili ČNB vše potřebné (do 31. ledna 2018) a složili odbornou zkoušku.

1. března 2019:

Po tomto datu ČNB vymaže z registru samostatné likvidátory pojistných událostí (§ 123).

Do 31. března 2019:

Mohou dále působit pojišťovací zprostředkovatelé, kteří tak mohli činit dle staré právní úpravy (zákon č. 38/2004 Sb.). Pokud tito pojišťovací zprostředkovatelé nestihli do tohoto data získat oprávnění k výkonu činnosti dle nového zákona, zanikne jejich zápis v registru ČNB a ztrácejí tak oprávnění k výkonu činnosti. 

Od 1. dubna 2019:

Každý, kdo chce distribuovat pojištění nebo zajištění, musí mít oprávnění k činnosti za podmínek dle nového zákona

Do 30. listopadu 2020:

Odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění lze prokázat:

  • dokladem o odborné znalosti podle starého zákona nebo 
  • čestným prohlášením osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění

Od 1. prosince 2020:

Odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění musí být prokazovány pouze dle zákona

Do 31. května 2021:

Pracovníci, vázaní zástupci a doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovny, zajišťovny a samostatného zprostředkovatele a samostatný zprostředkovatel, je-li fyzickou osobou, jsou povinni získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 56 odst. 2 - tj. vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

Tato povinnost se ale podle § 122 odst. 2 nevztahuje na fyzické osoby, které ke dni 1. prosince 2018 (tj. ke dni nabytí účinnosti zákona) nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly nebo zprostředkovávaly pojištění nebo zajištění, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění přímo podílely na distribuci pojištění nebo zajištění nebo byly za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědné. Dá se očekávat, že tato skutečnost se bude prokazovat čestným prohlášením