Kdo je pojišťovací zprostředkovatel

Podle zákona je pojišťovacím zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává pojištění nebo zajištění.

Dalo by se to formulovat i takto:

podnikatel, který zprostředkovává pojištění nebo zajištění = pojišťovací zprostředkovatel

Pro zjištění, kdo je to podnikatel, je nutné jít do občanského zákoníku, který v § 420 uvádí, koho považuje za podnikatele: "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele."

Tuto definici dále doplňuje § 421 odst. 1 dále "Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku." Takže kdo je zapsán v obchodním rejstříku, dle občanského zákoníku se považuje za podnikatele vždy.

Jaké z toho plynou závěry?

Z výše uvedených definic se dají vyvodit různé závěry pro fyzické osoby a pro obchodní společnosti (právnické osoby):

  • pokud zprostředkovává pojištění nebo zajištění obchodní společnost (právnická osoba) zapsaná do obchodního rejstříku, tato osoba se dle našeho názoru považuje za pojišťovacího zprostředkovatele, protože podle § 421 občanského zákoníku se taková osoba považuje vždy za podnikatele.
  • pokud zprostředkovává pojištění nebo zajištění fyzická osoba, která není zapsaná do obchodního rejstříku, tato osoba považujeza pojišťovacího zprostředkovatele pouze, pokud jsou splněny podmínky, kdy se tato osoba považuje za podnikatele(tj. pokud činnost zprostředkování pojištění vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

A co výjimky?

Pojem pojišťovací zprostředkovatel zahrnuje všechny osoby, které podnikatelským způsobem zprostředkovávají pojištění, bez ohledu na to, zda tak činí na základě patřičného oprávnění dle zákona či zda jde o podnikání neoprávněné.

Zákon však uvádí výjimky na některé činnosti, kdy osoba, která tyto činnosti vykonává, se za pojišťovacího zprostředkovatele nepovažuje, i když se podílí na sjednání pojištění a jedná podnikatelským způsobem.

Jedná se o:

  1. osobu uvedenou v § 3 odst. 2 zákona, tj. osobu, která zprostředkovává pouze pojištění, které je doplňkovou službouk jí dodávanému zboží nebo poskytované službě, a to pouze jako svoji doplňkovou činnost, za splnění dalších podmínek uvedených v § 3 odst. 2,
  2. pojistníka, který v souladu s § 4 zákona nabízí možnost stát se pojištěným, tato činnost se nepovažuje za zprostředkování pojištění, a tedy pojistník není považován za pojišťovacího zprostředkovatele.

Co když někdo vykonává činnost bez oprávnění

Pokud Česká národní banka pojme důvodné podezření, že nějaká osoba vykonává činnost, která by mohla být zprostředkováním pojištění, spadá taková osoba pod dohled České národní banky (§ 94).

Tato osoba je povinna poskytnout České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost, zejména je povinna jí na vyžádání předložit informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou.

Pokud Česká národní banka rozhodne, že taková osoba neoprávněně zprostředkovává pojištění, může jí uložit pokutu až do výše 10 mil Kč. A pozor - tuto pokutu může Česká národní banka udělit jak právnické, tak podnikající fyzické osobě.