Na jaké činnosti se zákon nevztahuje - 3. díl

Poslední díl týkající se činností, na které se zákon nevztahuje, upravuje

Sankce - když někdo vykonává činnost, která už je v režimu zákona

U všech činností, které jsme uváděli v tomto seriálu a které jsou mimo režim zákona, je třeba mít na mysli, že není rozhodující, jak danou činnost vnímá osoba, která činnost vykonává, ale jak tuto činnost posoudí Česká národní banka, která je orgánem dohledu.

Pokud Česká národní banka pojme důvodné podezření, že nějaká osoba vykonává činnost, která by mohla být zprostředkováním pojištění, spadá taková osoba pod dohled České národní banky (§ 94).

Tato osoba je povinna poskytnout České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost, zejména je povinna jí na vyžádání předložit informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou.

Pokud Česká národní banka rozhodne, že taková osoba neoprávněně zprostředkovává pojištění, může jí uložit pokutu až do výše 10 mil Kč

A pozor - tuto pokutu může Česká národní banka udělit jak právnické, tak podnikající fyzické osobě.