Skupinové pojištění - 2. díl

V dnešním díle se blíže podíváme na to, zda...

...je činnost pojistníka zprostředkováním pojištění nebo ne? 

Sjednávání skupinového pojištění je řešeno v § 4 zákona jako nabízení možnosti stát se pojištěným: tím je činnost pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným, pokud je provozována podnikatelským způsobem.

Zákon výslovně stanoví, že činnost pojistníka není zprostředkováním pojištění, takže pojistníci nemusí žádat ČNB o registraci ani pro ně neplatí povinnost skládat zkoušky odborné způsobilosti.

Nicméně i tak zákon pro sjednávání skupinového pojištění stanoví řadu povinností a novinek, které dosud na trhu běžně nebyly a popravdě nejsou běžné ani v okolních státech. 

Kdy není možné skupinové pojištění sjednávat

Způsob distribuce pojištění formou skupinového pojištění není v žádném případě možný u rezervotvorného pojištění, další omezení pro sjednávání skupinového pojištění platí pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v § 3 uvádí, že: "Jednou pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti lze pojistit odpovědnost z provozu více vozidel, mají-li téhož vlastníka, nebo téhož provozovatele, nebo pokud má pojistník na uzavření smlouvy pojistný zájem založený poskytnutím úvěru nebo jiné obdobné finanční služby, jejímž účelem je nabytí vlastnického práva k vozidlu, nebo, jsou-li vlastník nebo provozovatel vozidla a pojistník součástí stejného koncernu." 

Kdy je možné skupinové pojištění sjednávat

Pojistník může nabízet možnost stát se pojištěným pouze, pokud je podle § 4 odst. 7 zákona splněna některá z podmínek v bodech 1, 2 nebo 3:

1. pojistník musí mít pojistný zájem vyplývající z

  • prodeje zboží nebo poskytování služby v rámci svého podnikání nebo podnikání jiné s ním propojené osoby,
  • členství pojištěného v zájmovém nebo profesním sdružení,
  • pracovněprávního, služebního nebo jiného obdobného vztahu pojištěného k pojistníkovi, nebo
  • kulturních, sportovních či jiných obdobných činností pojistníka,

2. mají věci, jichž se pojištění týká, téhož vlastníka, nebo

3. jsou pojištěný a pojistník součástí stejného koncernu.

Největší téma na českém pojistném trhu zřejmě bude, kdy je nebo není dán pojistný zájem pojistníka. Pojistný zájem definuje občanský zákoník v § 2761 až § 2765 jako oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události. Pokud však sjednává pojistník pojištění ve prospěch jiné osoby a dal-li pojištěný souhlas k pojištění, občanský zákoník uvádí tzv. fikci, že se má v takovém případě za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán.

Nicméně podmínky uvedené v § 4 odst. 7 zákona dle našeho názoru zužují definici pojistného zájmu tak, jak ji uvádí občanský zákoník, protože zřejmě nebude stačit pouze prokázat pojistný zájem na základě souhlasu pojištěného se sjednáním pojištění, ale bude nutné dodržet i některou z dalších podmínek uvedených výše pod bodem 1.

Pokračovat dále na další díl - Vázanost pojištění na zboží a služby