Skupinové pojištění - 5. díl

Jaké má pojistník povinnosti týkající se pravidel jednání se zákazníkem

Při nabízení možnosti stát se pojištěným musí pojistník dodržovat následující pravidla:

  1. musí distribuovat pojištění s odbornou péčí (§ 71)
  2. při jednání se zákazníkem musí jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka tak, aby bylo zákazníkovi zřejmé, v jaké pozici a jménem koho pojistník jedná (§ 72) - v tomto případě tedy, aby bylo zákazníkovi zřejmé, že pojistník sjednává pojištění z titulu skupinové pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou, 
  3. při komunikaci se zákazníkem, včetně obchodního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace a musí zajistit, aby obsah komunikace byl podán jasným, výstižným a srozumitelným způsobem. Při zasílání obchodních sdělení musí každé obchodní sdělení jasně označit slovy "obchodní sdělení". (§ 73)
  4. pojistník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl od zákazníka v souvislosti s distribucí pojištění. (§ 74)
  5. zákaz peněžitých a nepeněžitých výhod: pojistník nesmí v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, včetně neobvyklé úplaty za poskytovanou službu nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální. (§ 75)
  6. získávání informací a doporučení: před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění získá pojistník od zákazníka informace týkající se jeho požadavků, cílů a potřeb -> na základě získaných informací poskytne pojistník zákazníkovi doporučení, aby se mohl zákazník rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění. Tyto povinnosti se nepoužijí v případě podstatné změny neživotního pojištění, jestliže výše pojistného za pojištění, kterého se změna týká, nepřesahuje a) na poměrném ročním základě částku odpovídající hodnotě 600 EUR, nebo b) částku odpovídající hodnotě 200 EUR, jestliže pojistná doba takového pojištění, včetně jeho prodloužení, nepřesahuje dobu 3 měsíců. (§ 77). Před sjednáním každého pojištění by ale pojistník měl získat od zájemce pojištění potřebné informace, poskytnout zákazníkovi své doporučení a umožnit mu rozhodnout se, zda si pojištění sjedná nebo ne.
Pokračovat na další díl - Povinnosti týkající se produktového řízení