Skupinové pojištění - 8. díl

Informace, které je nutné poskytnout PŘED SJEDNÁNÍM POJIŠTĚNÍ: 

předsmluvní informace o pojišťovně(§ 83 písm. a) až c) zákona)

1. jméno, a nevyplývá-li to z jejího jména,právní formu a skutečnost, že je pojišťovnou, a jména pracovníků, kteří se zákazníkem přímo jednají

2. adresu sídlaa tam, kde to přichází v úvahu, adresu zastoupení nebo pobočky, prostřednictvím kterých sjednává pojištění,

3. informace o způsobech vyřizování stížnostízákazníků, pojištěných nebo jiných oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku, a o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra a případně i jiným způsobem.

  • informace o pojištění(dle § 84 zákona)

4. charakteristika a územní rozsah pojištění,

5. výčet pojistných událostí a pojistných nebezpečí, které jsou pojištěním kryty, limitytohoto krytí a informace o výlukáchz pojištění,

6. výše, způsob a doba placení pojistnéhoza každé sjednané pojištění,

7. doba trvánípojištění, včetně dne začátku a koncepojištění,

8. způsoby zániku pojištění, včetně informace o možnosti odstoupení od smlouvy a postupu při uplatnění práva na pojistné plnění,

9. způsob určení výše pojistného plněnínebo jiného plnění z pojištění,

10. důsledky, které zákazník ponese v případě porušení povinnostívyplývajících z pojištění,

11. právo rozhodnépro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají možnost výběru práva rozhodného pro pojistnou smlouvu, nebo právo, které navrhuje pojišťovna v případech, kdy strany mají možnost výběru rozhodného práva, a

12. veškeré platby vyplývající z pojistné smlouvy a hrazené zákazníkemnad rámec pojistného a jejich výše, není-li to možné, způsob jejich určení včetně metody výpočtu.

  • další informace

13. informace specifická pro skupinové pojištění: povinnost upozornit zájemce o pojištění na důsledky spojené s tím, že se nestává pojistníkem (§ 93),

14. informace specifická pro pojištění vázané na koupi zboží nebo službyv případě, že je možné pojištění a koupi zboží nebo služby sjednat odděleně (§ 87) - což je však dle našeho názoru diskutabilní, jak uvádíme výše.

Povinnosti kurzívou v bodech 4 až 8 musí být dle § 91 splněny na speciálním samostatném a krátkém dokumentu vypracovaném pojišťovnou, tzv. IPIDu(Insurance Product Information Document). Jelikož IPID má z EU předepsané náležitosti a obsah, bude nutné uvést zbývající informace v jiném dokumentu.

Forma splnění informačních povinností v různých dokumentech tak bohužel zůstala ne příliš přehlednou jak z pohledu pojišťovny, tak hlavně z pohledu spotřebitele.

V tabulce níže jsme připravili summary, kde mají být jaké informace obsaženy s tím, že některé informace jsou tak zásadní, že nevadí, když se budou opakovat ve více dokumentech.