Zpracování osobních údajů

Informační memorandum
o zpracování osobních údajů
v souvislosti s marketingovým souhlasem


Tento dokument má za cíl Vám poskytnout podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely marketingu a obchodních sdělení a o právech, která v této souvislosti máte.

Zpracování osobních údajů a s tím spojená práva a povinnosti Vaše i naše se řídí nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je známé jako GDPR.


Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je podle GDPR takový subjekt, který sám nebo společně s jiným stanovuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů. Typicky se bude jednat o společnost, které své osobní údaje poskytujete.

Svůj souhlas udělujete společnosti Global Insurance Distribution s.r.o. (dále jen "GID"), se sídlem Charlese de Gaulla 1124/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 07080549, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 294325.


Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů na základě Vašeho marketingového souhlasu je:

  • abychom Vám mohli nabízet naše produkty a služby;
  • abychom mohli provádět statistické a matematické analýzy dat zejména s cílem získat vhled do chování klienta a odhadnout jeho budoucí chování či obchodní potenciál, toto zpracování může být jak manuální, tak automatizované;
  • abychom mohli provádět analýzu a profilování klientů s cílem uzpůsobit nabídku našich služeb jejich potřebám.

Právní základ takovéhoto zpracování osobních údajů tvoří souhlas, který jsme od Vás obdrželi.

Nabízet Vám můžeme zejména produkty GID nebo Vás můžeme kontaktovat za účelem průzkumu spokojenosti, poděkování či přání (k narozeninám, k Vánocům nebo do nového roku).

Ke komunikaci používáme:

  • poštovní služby
  • telefonické hovory
  • SMS
  • elektronickou poštu
  • reklamní sdělení na internetových stránkách či v mobilních aplikacích.


Kategorie shromažďovaných osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, musí být děleny do kategorií.

· Základní identifikační údaje, mezi které patří Vaše křestní jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a u pokud jste podnikatel, tak obchodní firma, IČO a sídlo.

· Kontaktní údaje, mezi které patří poštovní adresa, telefonní číslo a emailová adresa, to vše, abychom s Vámi mohli komunikovat.


Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány

Marketingový souhlas nám udělujete jen jednou a zůstává v platnosti a účinnosti po dobu 5 let od jeho udělení, pokud ho dříve neodvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu nebo po jeho odvolání budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

Když nakládáme s osobními údaji, uplatňujeme zásadu minimalizace, což znamená, že jakmile doba, po kterou máme povinnost uchovávat Vaše osobní údaje, uplyne, dojde v našich databázích a informačních systémů k anonymizaci Vašich osobních údajů.


Práva subjektu údajů

Subjektem údajů se podle GDPR rozumí ta osoba, o jejíž osobní údaje jde, tj. Vy. Máte vůči nám právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich změny, výmazy nebo omezení jejich zpracování a předávání.

Pro případ, kdy jsou Vaše údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat v rozsahu, v němž byl udělen, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování v době platnosti před tímto odvoláním.

Dále máte právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a mát právo převádět tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, kladl překážky. Berte však prosím na vědomí, že takový jiný správce není povinen tyto údaje přijmout.

Jste oprávněni vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu a automatizovanému zpracování. Marketingový souhlas je však dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat, a to emailem na adresu info@global-insurance-distribution.com. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

Zjistíte-li nebo se budete domnívat, že Vaše osobní údaje i nadále zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo platnou legislativou, máte právo požadovat vysvětlení nebo máte právo podat stížnost k dohledovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, zpracovatelé osobních údajů

Garantem, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány dle zákona, je těchto osobních údajů. Stejné požadavky jsou kladeny i na případné společné správce Vašich osobních údajů. Správci či společní správci mohou pro zpracování údajů využít zpracovatele.

Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo s pověřením či zmocněním správce nebo společného správce zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i zákonem zajištěna stejná ochrana Vašich údajů, k jaké je povinen správce osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje na základě zvláštní smlouvy, kterou mají uzavřenou se správcem osobních údajů a jednají dle jeho pokynů.

Vaše osobní údaje můžou být postoupeny také následujícím kategoriím příjemců:

  • subjektům veřejné správy a státním orgánům, pokud to dovoluje zákon.
  • třetím stranám, které jsou zapojeny do probíhajících nebo potenciálních soudních řízení, nebo takovým třetím stranám, které nám pomáhají prosazovat nebo bránit naše zákonná práva. Osobní údaje můžeme sdílet například s našimi právními, daňovými nebo jinými odbornými poradci.


Předávání osobních údajů do třetí země

Třetí zemí se pro účely GDPR rozumí jakékoli státy mimo Evropskou Unii, Vzhledem ke skutečnosti, že společnost GID působí pouze v Evropské Unii, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko. Naše společnost osobní údaje mimo tyto země nepředává, proto k předávání a zpracovávání osobních údajů ve třetích zemí nedochází.